Zakonodaja

Bolniki s celiakijo se pogosto srečujemo tudi z administrativnimi ovirami kot je zakonodaja.

Da lažje poiščemo rešitve najdete vse o papirologiji na enem mestu.

Pogosto dobivam vprašanja glede zakonodaje, ki se tiče bolnikov s celiakijo. Včeraj sem dobila klic starša na pomoč, kje je zapisano, da mora šola obvezno priskrbeti za otroka en obrok. In sem šla v akcijo.
Pri otrocih so določene ugodnosti in olajšave, pri odraslih pa jih praktično ni.
Tu bom poskušala strniti podatke, ki sem jih našla, jih zbrala in vam jih posredujem v paketu.
Če sem kaj spregledala, mi lahko pišete, da podatke dopolnim.

 1. LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE IN OLAJŠAVE ZA LETO 2014

Posebna olajšava za vzdrževanega družinskega člana

na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014 (Uradni list RS, št. 108/13).

Možen je ugovor, na že izdano odločbo, če to ni bilo upoštevano oziroma napisano prej.

 1. DODATEK ZA NEGO OTROKA

Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in je namenjen kritju povečanih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva otroka.
Pravica traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebno varstvo zaradi zdravstvenih razlogov, oz. do 18. leta, po tej starosti pa, če se otrok šola, vendar najdalj do 26. leta starosti.
Pravica do dodatka za nego uveljavlja eden izmed staršev, če ima otrok stalno prebivališče v RS, z vlogo, kateri priloži medicinsko dokumentacijo, ki ni starejša od enega leta.
Center za socialno delo na podlagi mnenja zdravniške komisije izda odločbo o upravičenosti do dodatka za nego.
Mesečna višina od 01. 07. 2011 znaša 101,05 EUR.
Dodatek za otroke s težko motnjo v razvoju ali težko gibalno ovirane otroke znaša 202,17 EUR mesečno.

 1. ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI (ZŠolPre-1), Stran 303.

Pod točko II. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

 1. člen (šolska prehrana)

(3) Šola za vse učence oziroma dijake v okviru dejavnosti javne službe obvezno organizira malico. Za dijake je šola dolžna organizirati toplo ali energijsko in hranilno bogatejšo hladno malico.

 1. OPROSTITEV PLAČILA LETNE DAJATVE ZA VOZILA

obrazec

Kot dokazilo je v večini primerov dovolj odločba CSD o dodatku za nego otrok, včasih zahtevajo tudi zdravniški izvid na podlagi katerega je bila izdana odločba CSD…

 1. STATUS ŠTUDENTA S POSEBNIMI POTREBAMI

Po 238. členu Statuta Univerze v Ljubljani in 168. členu Statuta Univerze na Primorskem lahko status študenta invalida pridobi študent, ki priloži Odločbo o usmeritvi, Strokovno mnenje ali Mnenje invalidske komisije. Status študenta invalida opredeljujejo tudi pravilniki večine fakultet. O podrobnostih naj se študent pozanima na svoji fakulteti.
211. člen Statuta Univerze v Mariboru opredeljuje kdo so študenti invalidi. Kot študent invalid se šteje študent, ki se zaradi dolgotrajnih fizičnih, mentalnih, intelektualnih ali senzornih okvar, v nasprotju z ostalimi študenti, srečuje z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njegovo polno in učinkovito vključevanje in sodelovanje v izobraževalnih procesih. Obenem določa tudi, da se pridobitev statusa študenta invalida podrobneje ureja s splošnim aktom univerze, ki ga sprejme Senat univerze po predhodnem soglasju študentskega sveta univerze. To je Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov UM, ki v 4. členu določa, da študent dobi status študenta invalida, z individualno prošnjo, ki jo naslovi na Komisijo za študijske zadeve na fakulteti in priloži še eno od naslednjih listin:

 1. DODATEK ZA ŠTIPENDISTE S POSEBNIMI POTREBAMI

Preberite si podroben izvleček iz kjer lahko dobite tudi več informacij in obrazce.

»Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50, 89 evrov mesečno pripada štipendistu, ki:

mu je priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v skladu s predpisi, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ali za katerega je enemu od staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo po predpisih, ki urejajo družinske prejemke ali,…

 1. SEZNAM PRAVIC IN UGODNOSTI ZA MALE BOLNE JUNAKE IN STARŠE

Tu najdete tisoč in en napotek, kako in kam po pomoč.

PRAVICA DO NAJMANJ TREH DODATNIH DNI LETNEGA DOPUSTA (OBA STARŠA) ….

Prebrskajte kaj vam od navedenih možnosti pripada za vašega otroka.

 1. USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Kaj namen usmerjanja otrok s posebnimi potrebami?
Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja, potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik pomoči.

Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so to dolgotrajno bolni otroci. kamor spadajo tudi otroci s celiakijo.

 1. PRAKTIKUM JEDILNIKOV ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH

Ministrstvo za zdravje in Zavod RS za šolstvo sta leta 2008 izdala Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (za otroke od prvega leta starosti naprej). Vsebuje standarde prehrane, med drugim tudi za dietno prehrano za obolele s celiakijo.

 1. ZAKON O VRTCIH

določa v 14. členu (Uradni list RS, št. 100/05), da vrtec v okviru dnevnih, poldnevnih in krajših programov poleg vzgoje in varstva vključuje tudi prehrano, torej je vrtec dolžan po vseh merilih pravilne BG prehrane zagotoviti vse potrebne obroke tudi otroku v vrtcu.

 1. ZAKON O DAVKU NA MOTORNA VOZILA(ZDMV)

Povrnitev davka na motorna vozila(DMV) pri nakupu novega vozila. Seveda spet samo za tiste, ki imajo odločbo CSD za otroka. Vloži pa se na DURS-u. To določa Zakon o davku na motorna vozila(ZDMV) in sicer 5. člen. Letna dajatev za vozila je cestnina. Ta davek plača uvoznik avtomobila DURS-u in ga v našem primeru kupec dobi vrnjenega.

 1. UREDBE (EU) št.°1169/2011 O ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ O ŽIVILIH POTROŠNIKOM

Evropski parlament in Svet sta 25. oktobra 2011 sprejela Uredbo (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (v nadaljnjem besedilu: uredba IŽP). Uredba IŽP spreminja obstoječe določbe o označevanju živil v Uniji, da bi potrošnikom omogočila ozaveščeno izbiro in varno uporabo živil, hkrati pa zagotovila prosti pretok živil, ki se zakonito proizvajajo in tržijo.

Veljati je začela 12. decembra 2011. Uporabljala se bo od 13. decembra 2014 z izjemo določb v zvezi z označbo hranilne vrednosti, ki se bodo uporabljale od 13. decembra 2016.

Generalni direktorat Komisije za zdravje in varstvo potrošnikov je v skladu z neuradnimi delovnimi postopki ustanovil delovno skupino s strokovnjaki iz držav članic, da bi odgovorila na več vprašanj glede uporabe zadevne uredbe.

Cilj tega dokumenta je vsem udeležencem v živilski verigi in pristojnim nacionalnim organom omogočiti boljše razumevanje in pravilno uporabo uredbe IŽP. Vendar pa nima formalnega pravnega statusa in v primeru spora je za razlago zakonodaje pristojno Sodišče Evropske unije.

Gospa Tamara sprašuje.

Kaj pa ko je otrok polnoleten? Ali te pravice pripadajo tudi polnoletnemu otroku ali samo staršem mladoletnega otroka?

ODGOVOR:

Lepo pozdravljeni Tamara!
Ko je otrok polnoleten vse pravice prenehajo. Oziroma, dokler ne dokonča šolskih oz. študijskih obveznosti, seveda z dokazili o vpisu.
Prenehajo pravice tudi, če se študent ali dijak, kateremu sicer pripadajo pravice če živi pri starših, poroči. Potem mora zanj skrbeti zakonec in dodatek zanj preneha.
LP Suzana